รายละเอียดบัตรเครดิตกรุงไทย

สมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย เคทีซี วีซ่า KTC Credit Card เพียงมีรายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป วงเงินใช้จ่ายสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน ฟรี..ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดชีพโดยไม่มีเงื่อนไข

เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้ 100 % จากวงเงินคงเหลืออยู่ในขณะนั้น อุ่นใจด้วยความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงถึง 1,000,000 บาท

เมื่อใช้ บัตรเครดิตกรุงไทย ทุกๆ 25 บาทที่ใช้จ่ายหรือเบิถอนเงินสดผ่านบัตรเครตดิต รับ 1 คะแนนใช้สะสม แลกของรางวัล สินค้าและบริการ

บริการชำระค่าสาธณูปโภค/บริการรายเดือนผ่านบัตรเครดิต ที่การไฟฟ้านครหลวง,ส่วนภูมิภาค,ทีโอที ทุก 1,000 คะแนนใช้แทนเงินสด100 บาท.แลกซื้อสินค้า ณ ร้านที่มีเครื่องหมาย Forever Rewords

เปิดรับสมัครทั่วประเทศ สนใจสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.creditonhand.com

เอกสารสมัครบัตรเครดิตกรุงไทย

***กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ***

ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent) อายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้ ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองรายได้ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) ล่าสุด

Statement/สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี (ถ้ามี)

การพิจารณารายได้อื่น แสดงสำเนาสลิป หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน (ถ้ามี)

*** สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ***

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 6 เดือนขึ้นไป

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ ,Statement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

*** กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว *** เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารแสดงการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ผู้ถือบัตรต้องมีชื่อแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ) เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ หรือStatement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ– เลขที่บัญชี

โปรโมชั่นบัตรเครดิตกรุงไทย

สมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC รับคะแนนเพิ่ม รับเพิ่ม 1,000 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS / KTC ROP หรือรับเครดิตเงินคืน 100 บาท
มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 2 ครั้งขึ้นไปต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัติบัตรฯ (เฉพาะสมาชิกบัตรหลักใหม่ ที่สมัครและได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 31 พ.ค. 61 และทำการลงทะเบียนภายใน 90 วัน หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรฯ)

รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDSพิเศษ ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”)ประเภทบัตรหลักบัตรใหม่ (“บัตรฯ”) ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ไม่ว่าประเภทใดมาก่อน หรือยกเลิกบัตรฯมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและได้รับการอนุมัติบัตรฯ ในระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 31 พ.ค. 61 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิตKTC VISA SME COMMERCIAL GOLD, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC CASH BACK, KTCเพื่อหน่วยงานรัฐทุกประเภทและ KTC – SCG VISA PURCHASING ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
สมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมรายการจะต้องลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมรายการภายในช่วงระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัตรฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้ (1) โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ AC เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต KTC 16 หลักมาที่หมายเลข 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)โดยสมาชิกจะได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ หรือ (2) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/Activation หรือ (3) ลงทะเบียนผ่าน KTC PHONE02 123 5000 กด 6

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปไม่จำกัดจำนวนยอดใช้จ่าย ในทุกๆ 30 วัน ภายในช่วงระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัตรฯ [มีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปทั้ง 3 ช่วงต่อไปนี้คือ ช่วงที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1-30 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัตรฯ, ช่วงที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 31-60 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัตรฯ, และช่วงที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 61-90 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัตรฯ]นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับตามเงื่อนไขการใช้บัตรฯ ปกติแล้วสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1) สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตKTC ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS จะได้รับคะแนนสะสมKTC FOREVER REWARDSพิเศษ เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก จำนวน 1,000 คะแนน

2) สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตKTC – ROYAL ORCHID PLUS จะได้รับคะแนนสะสม KTC ROP พิเศษ เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก จำนวน 1,000 คะแนนโดยสมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม KTC ROP พิเศษดังกล่าว แลกเป็น รอยัล ออร์คิด พลัสไมล์ ของการบินไทยได้ ในอัตรา 2 คะแนนสะสม KTC ROP = 1 รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์ของการบินไทย

3) สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตKTC CASH BACK และ KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯของสมาชิก เป็นจำนวน 100 บาททั้งนี้ เคทีซีจะทำการโอนสิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นเข้าบัญชีบัตรฯของสมาชิก ภายใน 60 วัน หลังจากครบกำหนด 90 วันหลังจากเดือนที่ได้รับอนุมัติบัตรฯ

ขอสงวนสิทธิ์ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ไม่รวมถึงรายการชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211) รายการกดเงินสด (Cash Advance), KTC FLEXI ทุกประเภท, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ, เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการหรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund หรือเงินคืนที่เกิดจากรายการส่งเสริมการขายทุกประเภท
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก
ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี)หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯหรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้ทำการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียดเงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด
โปรโมชั่นเริ่ม 1 ก.พ. – 31 พ.ค. 61

Advertising