รายละเอียดบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม มีรายได้ประจำ 15,000 บาท/เดือน อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป สมัครได้ทั้งเป็นผู้มีรายได้ประจำ/ อาชีพอิสระ/ เจ้าของกิจการ ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ปีแรก

อายุงาน ผู้มีรายได้ประจำอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 6 เดือนขึ้นไป, เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของรายได้

หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเฉลื่ยในบัตรชีเงินฝาก หรือไม่เกิน 10% ของยอดเงินฝากประจำ และ/หรือเงินฝากเผื่อเรียก และ/หรือสลากออมสิน และ/หรือกองทุนที่ธนาคารออมสินเป็นตัวแทนจำหน่าย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม (GSB Premium Credit Card) สัญชาติไทย สมัครบัตรหลัก อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ สมัครบัตรเสริม อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

รับคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุก 25 บาท รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม (GSB Premium Credit Card) *ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ปีถัดไป เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตลอดปี ตั้งแต่ 12,000 บาท

เอกสารสมัครบัตรเครดิตออมสิน

***กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ***

ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent) อายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้ ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองรายได้ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) ล่าสุด

Statement/สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี (ถ้ามี)

การพิจารณารายได้อื่น แสดงสำเนาสลิป หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน (ถ้ามี)

*** สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ***

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 6 เดือนขึ้นไป

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ ,Statement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

*** กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว *** เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารแสดงการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ผู้ถือบัตรต้องมีชื่อแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ) เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ หรือStatement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ– เลขที่บัญชี

โปรโมชั่นบัตรเครดิตออมสิน

อภิสิทธิ์ที่บรรจงคัดสรรมาอย่างดี เพื่อสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารออมสินเช่นท่าน

1. ความคุ้มครองจากการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้านจากภัยโจรกรรม ” ผู้ได้รับความคุ้มครอง

สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม

ข้อตกลงคุ้มครอง

ความคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สิน อันเกิดจากการลักทรัพย์ในสถานที่พักอาศัยของ ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในขณะที่ผู้ถือบัตรเดินทาง โดยมีการใช้กําลังรุนแรง และทําให้เกิดร่องรอยความ เสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อสถานที่พักอาศัย โดยผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินต่องชําระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรระหว่างเดินทาง เช่น ค่าโรงแรมที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง หรือค่าอาหาร และต้องเดินทางออกจากสถานที่พักอาศัย ไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง รวมถึงการเดินทาง นั้นต้องมีระยะทางห่างจากสถานที่พักอาศัยเกินกว่า 50 กิโลเมตร

ทรัพย์สินภายในสถานที่พักอาศัยที่ได้รับความคุ้มครอง อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องเสียง รวมถึง โทรทัศน์ เครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่นดีวีดี ชุดเครื่องเสียง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Desktop) ตู้เย็น เครื่องดนตรี และกระเป๋าแบรนด์เนมยกเว้น Computer Notebook Tablet iPad โทรศัพท์มือถือ อาวุธปืน เครื่องลายคราม วัตถุโบราณ เงินสด เช็ค ทองคํา อัญมณี และเครื่องประดับ ทั้งนี้ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อทรัพย์สินเสียหายต้องไปแจ้งความต่อสถานีตํารวจ และนําบันทึกประจําวันมาเป็นหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

จํานวนเงินเอาประกัน

สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินภายในสถานที่พักอาศัย ในวงเงินสูงสุด 50,000 บาทต่อบัตรต่อปี สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยมได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินภายในสถานที่พักอาศัย ในวงเงินสูงสุด 30,000 บาทต่อบัตรต่อปี

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

เกิดขึ้นในระหว่างที่เดินทางมีระยะเวลาเกินกว่า 30 วัน ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ผู้ถือบัตรนําไปด้วยในระหว่างการเดินทาง ความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่นใดที่มิได้กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ความเสียหายอันเกิดจากสาเหตุอื่นใดที่มิใช่การโจรกรรม เช่น ไฟไหม้ ควัน ฟ้าผ่า ลมพายุ น้ำ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้ำ การเคลื่อนตัวของดิน ลูกเห็บ หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ

ความเสียหายอันเนื่องมาจากอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี Benefit Book GSB Premium Credit Card 2016 หมายเหตุ : แผนความคุ้มครองนี้ บมจ.ทิพยประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัย และจะชดใช้ค่าเสียหายสําหรับค่าในการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนเท่านั้น (Replacement Value)โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1736 Shopping & Dinning

2. อภิสิทธิ์และส่วนลดพิเศษจาก ร้านค้าร้านอาหาร และสถานบริการชั้นนํารับ ส่วนลดสุดพิเศษ สูงสุด 5%-50% จากร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบริการชั้นนําจากกิจกรรม “ร้าน ดี๊ดี กับบัตรดี๊ดีร้านนี้มีส่วนลดกับบัตรธนาคารออมสิน”

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

สิทธิพิเศษนี้สําหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพียงท่านสมาชิกแสดงบัตรเครดิต หรือชําระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.gsb.or.th สําหรับผู้ถือ บัตรเครดิตธนาคารออมสินสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Credit Card Call Center โทร. 0 2299 8888

3. GSB Travel Service

บริการด้านการท่องเที่ยว ที่พร้อมให้บริการท่านสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายและรื่นรมย์ในช่วงเวลาพักผ่อน บริการให้คําปรึกษาเรื่องร้านอาหาร ร้านค้า สถานประกอบการ ที่เข้าร่วมกิจกรรม “ร้านดี๊ดี กับบัตรดี๊ดี ร้านนี้มีส่วนลดกับบัตรธนาคารออมสิน”

บริการสํารองที่พักสําหรับโรงแรมที่เข้าร่วมกิจกรรมกับธนาคาร ในการมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกผู้ถือบัตร

บริการสํารองแพ็คเก็จท่องเที่ยวสําหรับบริษัททัวร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับธนาคารในการมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกผู้ถือบัตร

เงื่อนไขการสํารองที่พักและแพ็คเก็จท่องเที่ยว เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด ธนาคารออมสินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สําหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านการท่องเที่ยวได้ที่ โทร. 0 2906 3025 ในวันจันทร์– วันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 – 11.30 น. และ 13.30 – 17.00 น

Advertising