รายละเอียดสินเชื่อบุคคล เจมันนี่

สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ สินเชื่อ เจมันนี่ J Money สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ สมัครสินเชื่อเจมันนี่ J Money รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป อายุ 20-55 ปี ,เจ้าของกิจการสมัครได้

สินเชื่อ เจมันนี่ J Money สินเชื่อ เจเอ็มที สมัครสินเชื่อ เจมันนี่ สินเชื่อบุคคล เจมันนี่ สินเชื่อ JMT อนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ อนุมัติง่าย วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ จ่ายสบาย เปิดรับสมัครทั่วประเทศ

สินเชื่อบุคคล J Money อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 28% ต่อปี สามารถจ่ายขั้นต่ำเพียง 2.5%หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาทของยอดที่ใช้วงเงินเป็นสินเชื่อหมุนเวียน

ผู้สมัครสินเชื่อ เจมันนี่ หรือสินเชื่อส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money ต้องอายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ผ่านระยะเวลาทดลองงาน) ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ไม่เปิดรับพนักงานรายวัน

สนใจสมัครสินเชื่อเงินสดเจมันนี่ J Money ออนไลน์ได้ที่ www.creditonhand.com

เอกสารสมัครสินเชื่อบุคคล เจมันนี่

***กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ***

ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent) อายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้ ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองรายได้ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) ล่าสุด

Statement/สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี (ถ้ามี)

การพิจารณารายได้อื่น แสดงสำเนาสลิป หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน (ถ้ามี)

*** สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ***

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 6 เดือนขึ้นไป

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ ,Statement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

*** กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว *** เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารแสดงการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ผู้ถือบัตรต้องมีชื่อแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ) เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ หรือStatement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ– เลขที่บัญชี

โปรโมชั่นสินเชื่อบุคคล เจมันนี่

สมัครสินเชื่อบุคคล เจมันนี่ J Money สินเชื่ออเนกประสงค์ เจมันนี่ อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 28% ต่อปี โดยแบ่งเป็น ดอกเบี้ย 15% และ ค่าธรรมเนียม 9 % สามารถจ่ายขั้นต่ำแค่ 2.5 % ของหนี้ หรือไม่ตำกว่า 200 บาทของยอดที่ใช้วงเงินเป็นสินเชื่อหมุนเวียน

*** สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ คือ สินเชื่อหมุนเวียน เมื่อผู้สมัครสินเชื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว และได้มีการชำระสินเชื่อไปบางส่วน แต่ต้องการสินเชื่อเพิ่มก็สามารถทำการขอสินเชื่อได้อีก โดยไม่ต้องทำการสมัครสินเชื่อใหม่ แต่ต้องไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้การอนุมัติอนุมัติ ***

เนื่องจาก JMT Plus ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผลิตภัณฑ์จากสินเชื่อเงินสด เป็นสินเชื่อแบบหมุนเวียนส่วนบุคคลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2016 เป็นต้นไป
เมื่อลูกค้าได้รับการอนุมัติแล้วทางบริษัทจะทำการโอนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้ง ณ วันทีได้รับการอนุมัติ และเมื่อลูกค้าชำระเงินคืนเข้าไป ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินมาใช้ได้อีก เปิดรับสมัครทั่วประเทศ

โปรโมชั่น สินเขื่อ เจมันนี่ สินเชื่อ เจเอ็มที เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

* สินเชื่อ เจมันนี่ J Money รับเงินเดือนไม่ผ่านธนาคาร (รับเงินเดือนเป็นเงินสด) ก็สามารถสมัครได้ *

** สินเชื่อบุคคล เจมันนี่ J Money เจ้าของกิจการสามารถสมัครได้แล้ว **

*** สินเชื่อส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money อาชีพอิสระ แต่ต้องมีใบ 50 ทวิ แสดงการเสียภาษี สามารถสมัครได้แล้ว ***

เมื่อลูกค้าได้รับการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ แล้วทางบริษัทจะทำการโอนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้ง ณ วันทีได้รับการอนุมัติ และเมื่อลูกค้าชำระเงินคืนเข้าไป ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินมาใช้ได้อีก เปิดรับสมัครทั่วประเทศ

สนใจสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล เจมันนี่ออนไลน์ได้ที่ www.CreditOnHand.com

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ เปลี่ยนชื่อเป็น สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจฟินเทค j fintech

การโทรสั่งเงินเข้าบัญชี

1. โทรมาที่ 03-311-7777

2. เลือกเมนูที่ต้องการ สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

*สั่งเงินจากระบบอัตโนมัติ*

-กรอกเลขที่บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนรับรหัส OTP ทาง SMS (รหัส OTP มีอายุการใช้งาน 5 นาที หากเกินกว่านั้นแล้วยังไม่มีการใช้งาน ต้องขอรหัสใหม่)

-ระบบตัดสายอัตโนมัติ -โทรซ้ำอีกครั้ง

-กรอกเลขที่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง -กดรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS
-ระบุยอดเงินที่ต้องการทำรายการ

-ระบบจะทำการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของลูกค้าหากมีวงเงินเหลือพอใช้ได้ระบบจะทวนยอดเงินที่ลูกค้ากดเข้ามาด้วยเสียงอัตโนมัติ

-กดยืนยันการทำรายการ

-จบขั้นตอน ยอดเงินดังกล่าวจะถูกโอนเข้าบัญชีลูกค้าในวันทำการถัดไป

**สั่งเงินจากเจ้าหน้าที่**

-ยื่นความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีกับเจ้าหน้าที่ -ยืนยันตัวตน ระบุยอดเงินที่ต้องการให้โอนกับเจ้าหน้าที่

-เจ้าหน้าที่ยืนยันยอดเงินกับลูกค้าอีกครั้ง

-ลูกค้าตอบตกลง

-จบขั้นตอน ยอดเงินดังกล่าวจะถูกโอนเข้าบัญชีในวันทำการถัดไป

” วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ จ่ายสบาย ”

ข่าวสาร บทความน่าสนใจเกี่ยวกับ สินเชื่อบุคคล เจมันนี่

JMT PLUS พร้อมรุกตลาดสินเชื่อเต็มกำลัง

นายปิยะ พงษ์อัชฌา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT) และ กรรมการบริหาร บริษัท เจเอ็มที พลัส จำกัด (JMT PLUS) เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ Mr. Riku Sugie President Chief Executive Officer at Shinsei Financial Co.,ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือธนาคารยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่น Shinsei Bank Group เพื่อพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ในธุรกิจด้านสินเชื่อให้กับ JMT PLUS รวมทั้ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินให้มีความหลากหลายและมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล คาดระบบแล้วเสร็จภายในปีนี้ สนับสนุนการรุกตลาดสินเชื่ออย่างเต็มกำลัง พร้อมตั้งเป้าปี 2559 ปล่อยสินเชื่อ 2 พันล้านบาท โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง เมื่อเร็วๆนี้ ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก www.thaipr.net
หมายเหตุ * สินเชื่อ เจฟินเทค ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น สินเชื่อ เจมันนี่ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

Advertising