สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash

รายละเอียด

สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash คือ สินเชื่อสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ประกัน เปลี่ยนรถเป็นเงิน รถยังมีขับ

สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน ผลภายใน 1 วัน อนุมัติวงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท เปิดรับทั่วประเทศ รถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รับรถรับจ้างและรถจดทะเบียนในนามนิติบุคคล ไม่รับรถยนต์ดัดแปลง เปลี่ยนเครื่อง หรือรถนำเข้า

ประเภทรถยนต์ที่รับ ได้แก่ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ตามสมุดคู่มือจดทะเบียน รถยนต์ติดแก๊สที่จดทะเบียนถูกต้องแล้ว รถยนต์ต้องปลอดภาระและมีอายุไม่เกิน 15 ปี

ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี) ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ (ยกเว้นเป็นลูกค้าเดิมของ SCB หรือ SCBL) ในกรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

รถที่ทางธนาคารไม่รับจัด ได้แก่ ไครเลอร์ แดวู เพี๊ยต จิ๊ป เปอร์โย MG PROTON

วงเงิน สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash ที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ และคุณสมบัติของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้แตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย/ อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศ และระเบียบที่ธนาคารกำหนด/ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ

สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash

เอกสารสมัคร สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash

สำหรับบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประชาชนของผุ้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน, สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
5. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (กรณีมีประกันภัยอยู่แล้ว)
6. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ต้องการรับวงเงินโอนเข้าภายหลังสินเชื่อได้รับการอนุมัติ
8. หนังสือสัญญาเช่าซื้อฉบับเดิม (กรณีเป็นลูกค้าปัจจุบันของ SCB หรือ SCBL)

โปรโมชั่นสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชย์ มายคาร์ มายแคช 4-7% ต่อปี
ผ่อนชำระสูงสุด 12-72 เดือน
อายุของรถที่นำมาขอ สินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชย์ มายคาร์ มายแคช รับรถสูงสุดถึง 15 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน)
สมัครสินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชย์ออนไลน์ได้ที่ www.creditonhand.com

Advertising