รายละเอียดสินเชื่อเกียรตินาคิน

สินเชื่อบุคคล KK Personal Loan คือ สินเชื่ออเนกประสงค์ ประเภทสินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน สินเชื่อบุคคล KK Personal Loan ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไวให้วงเงินสูง วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

สินเชื่อบุคคล KK Personal Loan ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สมัครง่ายเอกสารไม่ยุ่งยาก

ท่านที่สนใจสมัคร สินเชื่อบุคคล KK Personal Loan

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

เจ้าของกิจการ สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลหรือมีทะเบียนพาณิชย์ มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

เอกสารสมัครสินเชื่อเกียรตินาคิน

***กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ***

ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent) อายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้ ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองรายได้ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) ล่าสุด

Statement/สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี (ถ้ามี)

การพิจารณารายได้อื่น แสดงสำเนาสลิป หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน (ถ้ามี)

*** สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ***

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 6 เดือนขึ้นไป

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ ,Statement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

*** กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว *** เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารแสดงการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ผู้ถือบัตรต้องมีชื่อแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ) เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ หรือStatement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ– เลขที่บัญชี

โปรโมชั่นสินเชื่อเกียรตินาคิน

สมัครสินเชื่อบุคคล KK Personal Loan สินเชื่อบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน วันนี้ รับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 13.99% ต่อปี

สมัครได้ทั้งพนักงานประจำ และเจ้าของกิจการ

รายได้ต่อเดือน 20,000-29,999 บาท พนักงานเงินเดือน รับดอกเบี้ย สินเชื่อบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน 26.99% ต่อปี

รายได้ต่อเดือน 30,000-49,999 บาท พนักงานเงินเดือน รับอัตราดอกเบี้ย 23.99% ต่อปี / เจ้าของกิจการ รับอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน 24.99% ต่อปี

รายได้ต่อเดือน 50,000-99,999 บาท พนักงานเงินเดือน รับอัตราดอกเบี้ย 21.99% ต่อปี / เจ้าของกิจการ รับอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน 24.99% ต่อปี

รายได้ต่อเดือน 100,000-249,999 บาท พนักงานเงินเดือน รับอัตราดอกเบี้ย 15.99% ต่อปี / เจ้าของกิจการ รับอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน 21.99% ต่อปี

รายได้ต่อเดือน 250,000 บาทขึ้นไป มีระยะเวลาการผ่อน มากกว่า 36 เดือน พนักงานเงินเดือน รับอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน 14.99% ต่อปี / เจ้าของกิจการ รับอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน 21.99% ต่อป

โปรโมชั่นสินเชื่อบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สนใจสมัครสินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคินออนไลน์ได้ที่ www.creditonhand.com

Advertising